ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

李小龙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -李小龙-, *李小龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
李小龙[Lǐ Xiǎo lóng, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] Bruce Lee (1940-1973), Hong Kong actor and martial arts expert, #26,738 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Star, you're powerful than Bruce Lee. Star, do you want to have your shoes cleaned?[CN] 星哥,你还厉害过李小龙 Fight Back to School (1991)
Jung-ho admired Bruce Lee a lot.[CN] 容贺十分崇拜李小龙 Friend (2001)
invented the ultimate kick.[CN] 己故伟大武术家李小龙先生己解释过 Shaolin Soccer (2001)
- Wanna see the Bruce Lee picture?[CN] - 想看李小龙的电影吗? Saturday Night Fever (1977)
What is that? What are you, Bruce Lee?[CN] 你在干嘛 你以为你是李小龙 Almost Famous (2000)
Bruce Lee[CN] 李小龙 Bishonen (1998)
Now you wanna get all Bruce Lee and stuff.[CN] 现在你想练就李小龙的功夫 Joe Somebody (2001)
Comin' at you, Bruce Lee![CN] 我来了,李小龙 La Haine (1995)
What's up with that niece of yours, Miss Bruce Lee?[CN] 你的李小龙侄女怎么回事了? Under Siege 2: Dark Territory (1995)
you ever watch any Bruce Lee movies?[CN] 德雷克,你有没有看 任何李小龙电影? Black Sheep (1996)
I always liked Bruce Lee movies.[CN] 我很爱看李小龙的电影 Broken Arrow (1996)
You think you could have beaten up Bruce Lee?[CN] 你想你能打败李小龙吗? Unbreakable (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top