Search result for

本轮会议结束之前 完全可以呈递给国会

(1 entries)
(1.6839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -本轮会议结束之前 完全可以呈递给国会-, *本轮会议结束之前 完全可以呈递给国会*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, thank you, Mr. President.[CN] 本轮会议结束之前 完全可以呈递给国会 Chapter 41 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

本轮 (běn lún)会议 (huì yì)结束 (jié shù)之前 (zhī qián) 完全 (wán quán)可以 (kě yǐ) (chéng)递给 (dì gěi)国会 (guó huì)

 


  

 
会议
 • (huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ) meeting; conference [CE-DICT-Simplified]
结束
 • (jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ) termination; to finish; to end; to conclude; to close [CE-DICT-Simplified]
之前
 • (zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ) before; prior to; ago [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī qián, ㄓ ㄑㄧㄢˊ) before; prior to; ago [CE-DICT-Traditional]
完全
 • (かんぜん) (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [EDICT]
 • (wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ) complete; whole; totally; entirely [CE-DICT-Simplified]
 • (wán quán, ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ) complete; whole; totally; entirely [CE-DICT-Traditional]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
 • (chéng, ㄔㄥˊ) to assume (a form); to submit; to petition; to show; to present; to offer [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng, ㄔㄥˊ) to assume (a form); to submit; to petition; to show; to present; to offer [CE-DICT-Traditional]
国会
 • (こっかい) รัฐสภา [LongdoJP]
 • (こっかい) (n,adj-no) (abbr) National Diet; parliament; congress; (P) [EDICT]
 • (guó huì, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ) parliament; Congress; diet [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top