ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有轨电车

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有轨电车-, *有轨电车*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有轨电车[yǒu guǐ diàn chē, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] tramway; tram [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(narrator) The trams, which had signalled the start of the strike, signalled its end.[CN] 标志着罢工开始的有轨电车, (恢复运行)标志了它的结束 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)
And there were patient queues to get on these trams, but nobody ever seemed to me to get oft.[CN] 人们耐心排队登上这些有轨电车, 但在我看来似乎从没人下车 Reckoning: 1945... and After (1974)
I'd have hated to ride on one.[CN] 我很讨厌坐有轨电车 Reckoning: 1945... and After (1974)
One was captured with its trams still running.[CN] 有一个城市在有轨电车 仍在运行时就被夺取 Barbarossa: June-December 1941 (1973)
Everything was finishing. The electricity and the cars had stopped.[CN] 一切东西都正在耗尽 有轨电车和公共汽车停驶了 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
I can't afford the night bus, I have to wait for the tram.[CN] 我坐不起夜间巴士在等有轨电车 Europe '51 (1952)
I remember to have beaten palms when vi the trains.[CN] 我记得当我看见有轨电车沿着 列提尼路行驶时 我拍手了 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
no gas, no water, no telephones, no trams.[CN] 没有煤气,没有水,没有电话,没有有轨电车 Reckoning: 1945... and After (1974)
The Chamber of the city placed some trains in functioning.[CN] 市委敢于把一些有轨电车 送回街道(重新运营) Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
We receive the trains as an old friend who returned.[CN] 我们把有轨电车当作回到我们身边 的一位被遗忘的老朋友一样来迎接 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
(Spencer) They had cleared the street, and trams went by.[CN] 他们清理了街道,有轨电车恢复运行 Reckoning: 1945... and After (1974)
I remember when I was a kid, I hitched a ride on a trolley car to Coney Island.[CN] 我记得我还是个孩子的时候,我搭乘有轨电车去康尼岛上 Save the Tiger (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top