ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

曼苏尔

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曼苏尔-, *曼苏尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曼苏尔[Màn sū ěr, ㄇㄢˋ ㄙㄨ ㄦˇ, / ] Al-Mansur; Abu Jafar al Mansur (712-775), second Abassid caliph, #119,749 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rama![CN] 法哈德和曼苏尔,用手雷时要小心 Neerja (2016)
Let's go son.[CN] 我们已经死了,曼苏尔 Neerja (2016)
You're going to the Al Mansour site in Baghdad.[CN] 你们要去巴格达曼苏尔 Green Zone (2010)
Whores, wealthy women from AI Mansour who come looking for a favor and offer you favors in return.[CN] Whores, wealthy women from Al Mansour 淫荡而富有的阿尔曼苏尔女人 who come looking for a favor and offer you favors in return. 她们来找乐子,也乐于回报给你乐子 The Devil's Double (2011)
All right, next up is Al Mansour, Baghdad.[CN] 好了,接下来要去的巴格达曼苏尔 Green Zone (2010)
Sir please...[CN] 曼苏尔... Neerja (2016)
I know.[CN] 法哈德,曼苏尔,你们俩 都从侧门上去 Neerja (2016)
We're already dead, Mansoor![CN] 曼苏尔 Neerja (2016)
We will hijack the plane and meet in Cyprus.[CN] 威尔・曼苏尔和法哈德 能干好他们的事情吗 Neerja (2016)
It's time.[CN] 法哈德,曼苏尔,法哈德 Neerja (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top