ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无形

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无形-, *无形*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无形[wú xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] incorporeal; virtual; formless; invisible (assets); intangible, #7,552 [Add to Longdo]
无形[wú xíng zhōng, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] imperceptibly; virtually, #19,114 [Add to Longdo]
无形贸易[wú xíng mào yì, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] invisibles (trade) [Add to Longdo]
无形输出[wú xíng shū chū, ˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] invisible export [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The air nimbly and sweetly recommends itself unto our gentle senses.[CN] 无形的躯体散满在空间 到处找寻为非作恶的机会 Macbeth (1971)
I bring up this dream business because things are starting to take on an unreal shape.[CN] 我提起梦想,是因为... 所有事情都是从无形开始的 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Well, when I said influence, I meant the indefinable sort, the intangible, subtle benefit of an input into broad general policy at its early stages while keeping constituency interests in mind.[CN] 我是说抽象的影响 Well, when I said influence, I meant the indefinable sort, 无形的 潜在的优势 the intangible, subtle benefit 在大政方针的初级阶段 of an input into broad general policy at its early stages The Middle-Class Rip-Off (1982)
All of a sudden I'd entered into an invisible circle of people who smuggled Jews about.[CN] 突然之间 我就进入了一个无形的 偷带犹太人(四处躲藏)的人组成的圈子 Inside the Reich: Germany - 1940-1944 (1974)
I feel like I've crossed some invisible line like I'm in your world now.[CN] 我感觉我就象穿越了一些无形的线 I feel like I have crossed some invisible line, 象我现在就在你的世界里 like I'm in your world now. The Terminator (1984)
And with thy bloody and invisible hand cancel and tear to pieces that great bond which keeps me pale.[CN] 用你的无形的毒手 毁除那使 我畏惧的重大的绊脚石吧 Macbeth (1971)
There is no horizon, because it is invisible.[CN] 不存大地平线,因为它是无形 The Lacemaker (1977)
What can be more destructive, more anti-Republican than this invisible police, with its numerous informers that infiltrates everywhere, spreading lies and threats?[CN] 还有什么能更有破坏性 更反共和国... 除了这个无形的 警察机构和它众多的... 四处渗透、散播谣言 和恐吓的告密者? Danton (1983)
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.[CN] 超越所知的智慧生物的一种表征 正如同大象无形 2010: The Year We Make Contact (1984)
it may save a woman unintentionally.[CN] 也能在无形中解救女人 Station to Heaven (1984)
Rejoice at the Birthgiver of God, O Thou who alone loveth mankind.[CN] 圣母啊,喜悦吧 并以无形的声音呈现 A Nest of Gentry (1969)
The flour revealed footprints of an invisible being.[CN] 面粉上发现了无形物体的足迹 Faces of Death (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top