ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

旗舰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旗舰-, *旗舰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗舰[qí jiàn, ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] flagship, #8,608 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before sailing, Ramius sent a letter to Admiral Yuri Padorin, chairman of the Red Fleet Northern Directorate.[CN] 在启航前 Before sailing... 雷米斯去信给巴度宁上将 Captain Ramius sent a letter to Admiral Yuri Padorin. 他是红旗舰队指挥部的主席 Chairman of the Red Fleet northern political directorate. The Hunt for Red October (1990)
The HMS Dauntless, pride of the Royal Navy, is floating just offshore waiting for you.[CN] 因为皇家海军的旗舰无畏号 正在海上等着你们 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
Flag deck.[CN] 旗舰 Pursuit of the Graf Spee (1956)
I can't believe it. My old man- skipper of our screen flagship.[CN] 我的老爸,开始指挥 我们屏护舰队的旗舰 Part I (1988)
Didn't you instruct the post office to forward everything... and leave it in the Admiralties for pickup?[CN] 你没告诉邮递部把所有的转发到旗舰 等我们去拿吗 Away All Boats (1956)
We should report this to Red Fleet Command.[CN] 舰长 我认为这得请示红旗舰队总司令 Captain, I think we should report this to Red Fleet Command. The Hunt for Red October (1990)
In command aboard flagship Akagi is Vice Admiral Chulchi Nagumo.[CN] 由位于旗舰赤城号上的 南云忠一中将指挥 Part III (1988)
No. He's aboard the flagship lying off Dartland.[CN] 没有,他登上了前往达特兰的旗舰 Night Train to Munich (1940)
That teacup admiral's had nothing but good breaks.[CN] 那个旗舰除了谅解什么事都没有 Away All Boats (1956)
We've ID'd you as a candidate for the Super House program.[CN] 你是我们旗舰店计昼培训人选 Runaway Jury (2003)
The German pocket battleship Admiral Graf Spee was engaged by three British cruisers, the Exeter, the Ajax and the Achilles, in course of this engagement the German battleship gained a victory.[CN] 德国小型战舰的旗舰格拉夫·斯比号被三艘英国战舰围攻 埃克塞特号、阿贾克斯号和阿喀琉斯号 在这场战役中,德国战舰获得了胜利 Pursuit of the Graf Spee (1956)
That's my Testarossa.[CN] 那是我的法拉利旗舰 The Glass House (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top