ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

旋钮

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旋钮-, *旋钮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋钮[xuán niǔ, ㄒㄩㄢˊ ㄋㄧㄡˇ, / ] knob (e.g. handle or radio button), #47,520 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, first, you turn this knob twice, then push this red button, and that's it.[CN] 好吧,首先,你旋转这个旋钮两次 然后按这个红色的按钮 这就行了,很简单吧 Meet the Robinsons (2007)
You have to jiggle the knob to get it to play right.[CN] 你必须摇晃旋钮 得到它的播放权。 Cookie's Fortune (1999)
Miss Mary Mack, Mack, Mack, dressed in black, black, black, silver buttons, buttons, buttons, all down her back, back, back.[CN] 玛丽小姐的Mac,苹果机,苹果机 身着黑色黑色黑色 银色按钮,旋钮,按钮, The Invisible Circus (2001)
Steering-wheel knob.[CN] 方向盘旋钮 Benny & Joon (1993)
♪ That drives the rod that turns the knob that works the thingamabob[CN] ♪ 敲击铁杆 旋转旋钮 做着某件东西 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
It's called a volume knob.[CN] -音量旋钮 Joy Ride (2001)
Miss Nipple, who worked as a lift knob in pgi, had volunteered for the job.[CN] 妮泼小姐, 她在PGI干得是电梯旋钮的活儿, 已经自愿干这个活儿. Night of the Carrots (1998)
Push them both.[CN] 两个都按下。 它的左面是速度控制旋钮 Push them both. Turbulence (1997)
pull the knob.[CN] 拉开旋钮 The Double (2011)
Put it in the oven and turn this little knob up to 350.[CN] 就放在烤箱里,把这个旋钮转到350 Pleasantville (1998)
That knob, turn right full.[CN] -这个旋钮 向右扭死 -Increase to flank. How? The Hunt for Red October (1990)
You've just got to turn the knob[CN] # "你只需轻轻转动旋钮" Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top