ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻记者

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻记者-, *新闻记者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻记者[xīn wén jì zhě, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] journalist, #24,999 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're a newspaperman.[CN] -你是新闻记者 His Girl Friday (1940)
Excuse me. I'm the ship news reporter.[CN] 打扰下,我是随船新闻记者 Pocketful of Miracles (1961)
As a good newspaperman, you wouldn't use information unless it was fact, would you?[CN] 作为知名新闻记者,你是会就亨论亨的,不是吗? Elmer Gantry (1960)
I practically built the pedestal for Chapman. The great newspaperman. The great guy.[CN] 我把查普曼当偶像崇拜, 伟大的新闻记者,伟大的人 Scandal Sheet (1952)
And he was a newspaperman.[CN] 他那时是个新闻记者 Scandal Sheet (1952)
And pass it along to those dear newspaper reporters so they can wash out the taste of whisky.[CN] 将它们给新闻记者 那样他们就可以讲威士忌淘汰了 Elmer Gantry (1960)
And our newspaper friend...[CN] 最重要是不要在新闻记者面前犯错误 Elmer Gantry (1960)
These boys from the newspapers take up my time.[CN] 这些新闻记者花了我一点时间 His Girl Friday (1940)
That history is on record, and the record is kept by the newspapermen... who have made Chicago's papers great.[CN] 那段历史被新闻记者们所记载... 他们让芝加哥报业变得伟大 Call Northside 777 (1948)
All I gotta do is just spread the word around those friends and those newsboys will show up tomorrow just as good as new.[CN] 我只需要跟我那些朋友说一下 那几个新闻记者明天就会现身 并且毫发无损 Pocketful of Miracles (1961)
I'm no suburban bridge player. I'm a newspaperman.[CN] 我不是桥牌玩家 我是新闻记者 His Girl Friday (1940)
- The one that was murdered, the reporter.[CN] - 那个被杀掉的人,新闻记者 Storm Warning (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top