ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻自由

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻自由-, *新闻自由*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻自由[xīn wén zì yóu, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄧㄡˊ, / ] freedom of the press, #51,834 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to lock every damn reporter out of the airport, but they'd pull that freedom-of-speech crap on us.[CN] 我个人想把所有记者 都挡在机场外头 但是他们就大叫新闻自由 Die Hard 2 (1990)
So it's a big country with a free press. You can go and work somewhere else.[CN] 美国很大,有新闻自由 找份新工作吧 The Insider (1999)
I respect the free press.[CN] 我尊重新闻自由 All the President's Men (1976)
The police are obstructing news freedom[CN] 而警方隐瞒事实 强施压力,妨碍新闻自由 Ling chen wan can (1987)
"Free press"?[CN] 新闻自由 The Insider (1999)
You know the press;[CN] 你知道新闻自由; Palmetto (1998)
Complete freedom of speech, of the press, emancipation from the Russians.[CN] 完全的言论自由 新闻自由 从俄国人那里解放出来 这就是我们想要的 The Unbearable Lightness of Being (1988)
Just so he doesn't misconstrue the meaning of "freedom of the press."[CN] 只要他不误解"新闻自由"的意思 Scandal Sheet (1952)
Move. - Freedom of the press![CN] -妨碍新闻自由 走开 Batman Returns (1992)
The free press is free only to do your bidding?[CN] 新闻自由是指听你的话 才算自由? Barbarians at the Planet (1994)
Obstructing news freedom and destroying private property[CN] 妨碍新闻自由,毁坏我的私人物件 Ling chen wan can (1987)
Nothing's riding on this except the First Amendment of the Constitution... freedom of the press, and maybe the future of the country.[CN] 没有什么在这之上 除了宪法的第一修正案 保障新闻自由 可能也因此保障了美国的未来 All the President's Men (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top