ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻稿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻稿-, *新闻稿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 稿 / 稿] press release, #38,423 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'll send off the press release.[CN] 我会发布新闻稿 The Red Violin (1998)
I understand that, but they don't want to talk to you... and this is private property.[CN] 我明白 不过他们不愿意和你谈 而这里是私人产业 他们已经分发了媒体新闻稿 我们就是媒体 The Big One (1997)
It's mostly from the press releases...[CN] 它大部分是从新闻稿抄来的 Pink Flamingos (1972)
If you'd approve this release,you would see that it does counterall theirarguments.[CN] 请过目这份新闻稿 大臣 您会看到 If you'd approve this release,you would see 它能平息所有争论 that it does counterall theirarguments. The Right to Know (1980)
Not only as actors who'd been on the television, Because we all had before,[CN] 请过目这份新闻稿 大臣 您会看到 If you'd approve this release,you would see Yes Minister (1980)
- Good. Now, press statement.[CN] 很好,现在准备新闻稿 The American President (1995)
- I don't have the new pages. - Where's the Gladden report?[CN] 山姆,我还没拿到新闻稿 Die Hard (1988)
We're the press. We've already issued a statement to the local paper.[CN] 我们已经发新闻稿给本地报纸了 The Green, Green Glow of Home (1993)
We're going out with this.[CN] 这是新闻稿 Broken Arrow (1996)
He also prepares the press releases...[CN] 他还准备新闻稿... He also prepares the press releases... Loaf and Camouflage (1984)
We need you to write a statement, a press release.[CN] 我们需要你 写一个声明,一份新闻稿 Palmetto (1998)
-Sorry I'm late. -Get out a release.[CN] 抱歉,我迟到了 出版一个新闻稿 The Bad and the Beautiful (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top