ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻界

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻界-, *新闻界*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻界[xīn wén jiè, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; the media, #15,381 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need all the press we can get![CN] 我们刚好需要让整个新闻界知道! Network (1976)
Ever since my voice changed, I wanted to be in the company of the newspaper greats.[CN] 从我小时候起, 我就希望成为新闻界的大人物 Shock Corridor (1963)
Loyal little wife bravely choking back a tear, quivering upper lip.[CN] 新闻界还是留下的好 忠诚的妻子 含着一眶眼泪 颤抖的嘴唇诸如此类 Water (1985)
No.[CN] -新闻界的巨头? The Tarnished Angels (1957)
The press always has been...[CN] 新闻界一直... 8½ (1963)
Ladies and gentlemen of the press,[CN] 新闻界的女士们、先生们 The Professional (1981)
We thought they'd be too afraid of the English press.[CN] 我还以为他们会太害怕英国新闻界 Gandhi (1982)
They had him cut off from the press.[CN] 他们原本不准他和新闻界会面 Gandhi (1982)
He told the press he'd support the British in the war.[CN] 他对新闻界说 他将支持英国对抗敌军 Gandhi (1982)
Now, all I can say is... don't have any press leaks.[CN] 我现在可以说的是 不要泄露给新闻界 The King of Comedy (1982)
Alright, we're contacting Amnesty international and the media.[CN] 我马上跟国际大赦 组织和新闻界接触 Water (1985)
The British Prime Minister Mrs. in the Legislative Council[CN] 英国首相戴卓尔夫人 接着接受本港新闻界询问 {\cH00FFFF}{\3cH000000}The British Prime Minister Mrs. in the Legislative Council Ga joi Heung Gong (1983)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top