ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新闻发布会

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新闻发布会-, *新闻发布会*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're in Commissioner Dryer's office waiting for a press conference.[CN] 我们正处在专员机的办公室,等待的新闻发布会 Death Wish (1974)
Quite a reception, huh?[CN] 让人难以忍受的新闻发布会 Torn Curtain (1966)
Right.[CN] 是的,要召开新闻发布会 The Bad Sleep Well (1960)
They're waiting downstairs for the usual press conference.[CN] 他们在楼下等召开新闻发布会 So Sweet, So Dead (1972)
After you've spilled the beans, I'll call a press conference.[CN] 如果你认罪的话, 我会召开一个新闻发布会 The Bad Sleep Well (1960)
There is no press conference?[CN] 这没有新闻发布会 Breathless (1960)
I'm late for my press conference. Will you excuse me, please?[CN] "我的新闻发布会要迟到了 有时间在聊,好吗?" Diva (1981)
At his press conference today, President RooseveIt was asked:[CN] 在 -个新闻发布会上有人给 罗斯福总统提了以下问题: Midway (1976)
During the press conference for the Greek and foreign press... the Secretary to the PM Col. George Papadopoulos... referred to the reasons for the revolution.[CN] 在为希腊和外国记者召开的新闻发布会中... During the press conference for the Greek and foreign press... 总理乔治·帕帕多普洛斯上校的秘书... Loaf and Camouflage (1984)
Going to your press conference?[CN] 去新闻发布会 Breathless (1960)
By the way, a man named Nishi called all the papers last night to announce a press conference.[CN] 副总裁先生 为什么西幸先生邀请我们 参加新闻发布会呢? The Bad Sleep Well (1960)
At an impromptu press conference...[CN] 在一个临时新闻发布会上... Case for a Rookie Hangman (1970)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top