ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新鋭

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新鋭-, *新鋭*
Japanese-English: EDICT Dictionary
新鋭[しんえい, shin'ei] (adj-na,n,adj-no) freshly picked; newly produced; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Federation's newest and most advanced starbase.[JA] 連邦でも最新鋭の 宇宙基地だ Star Trek Beyond (2016)
Tonight, Maxwell Lord launches his super train on its maiden voyage, with this...[JA] 今夜 マックスウェル氏の新鋭電車の 運行が始まります... Livewire (2015)
Why does Alex Parrish, an agent that you once described as a bright star, disagree with you?[JA] アレックス・パリッシュ― あなたが言うところの 新鋭捜査官ですが― なぜ違う意見を? Alex (2016)
The Ferris Sabre I I I is state-of-the-art of artificial-intelligence fighter planes.[JA] フェリス・セーバー3は 最新鋭の人工知能戦闘機です Green Lantern (2011)
Bloodthirsty cats grouped into well-organized, well-equipped multinational gangs, denying law and order, ignoring the historical conventions between cats and mice aiming for the complete annihilation of the race of the mouse.[JA] 邪悪な猫たちは 最新鋭の武器を備え持つ やり手の多国籍ギャングに集結した 彼らは 法律や規律を一切守らず 猫とネズミの歴史的慣習をも清算し ネズミ社会の根絶に尽力した Cat City (1986)
State-of-the-badass-art.[JA] 最新鋭 Aliens (1986)
This is the testing room for my very latest and greatest invention:[JA] 「この部屋では、最新鋭で、最大規模な実験を 行っています」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You wanted state of the art, Snart. I bring you state of the art, my good sir. - What's this?[JA] あんたが頼んだ 最新鋭の武器ばかりだ Going Rogue (2014)
- Thank you. Ladies and gentlemen, the maiden voyage of our newest flagship deserves more pomp than circumstance we can afford today.[JA] 最新鋭船の初航海は ルーキーリーグの様相だが Star Trek (2009)
Developed by the U. S. military... it uses an advanced voice recognition system.[JA] コラテル社の最新鋭 音声認識システムを搭載・・・ え なんだっけ・・・ なんつった? Hero (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新鋭[しんえい, shin'ei] -frisch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top