ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新聞記事

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新聞記事-, *新聞記事*
Japanese-English: EDICT Dictionary
新聞記事[しんぶんきじ, shinbunkiji] (n) newspaper story (article, account); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I recalled a newspaper story about those twins.私はその双子についての新聞記事を思い出させた。
- Newspaper article frequency added to 'Kanji list' function.― Kanji list 機能に新聞記事頻度を追加しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to this press release, Lisa Tabak is being honored at some charity shindig Downtown.[JA] この新聞記事によると、リサ・タバクは、 チャリティーで、賞をもらう。 Eagles and Angels (2008)
- Was it in the newspapers?[JA] - 新聞記事に? The Lincoln Lawyer (2011)
Read about you in the paper.[JA] 君の新聞記事を読んでね Flipped (2010)
Your Honor, a news report?[JA] 裁判長 新聞記事ですよ? The Lincoln Lawyer (2011)
My madness is limited to reading the paper.[JA] たとえば新聞記事を読む時 The 4th Man (1983)
I believe it's been in the papers.[JA] 「たしか、新聞記事にそうありました」 The Departed (2006)
I read your stuff in the papers. I've got some information on the police killings.[JA] 新聞記事を読みました 警官殺人の情報を持ってます Blitz (2011)
I believe she's your private secretary, in which she states she saw you hand a copy of the report to the writer of that article.[JA] あなたの秘書 マクナマラの証言でー こう述べている あなたが その新聞記事の記者にー Tucker: The Man and His Dream (1988)
You know I read, I read this article a little while ago, right?[JA] この間、新聞記事を読んだ。 Safe and Sound (2008)
So I went for it.[JA] 新聞記事になるのなら テレビもいけると思って ABQ (2009)
When you showed me the photograph of Gordon Way in the newspaper,[JA] あなたにゴードンの 新聞記事を見せられた時 Pilot (2010)
Your Honor, this is a news report from the Arizona Star, 1997, eight years after Mr. Bentley was convicted.[JA] 裁判長 1997年の新聞記事 アリゾナスター誌 です ベントレー氏は8年の有罪判決を受けました 証拠承認をお願いします The Lincoln Lawyer (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top