ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新聞に載る

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新聞に載る-, *新聞に載る*
Japanese-English: EDICT Dictionary
新聞に載る[しんぶんにのる, shinbunninoru] (exp,v5r) to appear in the newspaper [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'd already read it.[JA] 新聞に載る前に すでに読んでいたんだ The Raven (2012)
Every day there's a new story in the paper.[JA] 毎日 ニュース記事が新聞に載る Ip Man 3 (2015)
Mainly that you're rich and too respectable to want your name in the newspapers.[JA] とりあえず裕福で 新聞に載るのを嫌う 名士ですか Chinatown (1974)
-No way.[JA] 新聞に載るわよ ABQ (2009)
You know, something they would publish in all the papers, and...[JA] 全部の新聞に載るとか つまり― The Fault in Our Stars (2014)
It will be. We sent it back last evening.[JA] 警察に届けたら 新聞に載るはずだ Too Late for Tears (1949)
Now, Juli Baker did not wind up in The Mayfield Times for being an eighth-grade Einstein.[JA] メイフィールド新聞に載るはめになった 中2のアインシュタイン博士みたいに? Flipped (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top