ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

斯诺

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -斯诺-, *斯诺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
斯诺[sī nuò kè, ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄎㄜˋ, / ] snooker, #21,675 [Add to Longdo]
斯诺[Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ, / ] Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China, #22,933 [Add to Longdo]
克拉斯诺达尔[kè lā sī nuò dá ěr, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄉㄚˊ ㄦˇ, / ] Krasnodar (city in Russia), #149,838 [Add to Longdo]
克拉斯诺亚尔斯克[Kè lā sī nuò yà ěr sī kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄙ ㄋㄨㄛˋ ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Krasnoyarsk, #174,116 [Add to Longdo]
埃德加・斯诺[Āi dé jiā, ㄞ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄚ· Si1 nuo4, / ] Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Signora, what do you think?[CN] 斯诺格拉,你看可以么? 8½ (1963)
Shura![CN] 索斯诺夫卡村 舒拉 Ballad of a Soldier (1959)
To the village of Sosnovka.[CN] 记住我的地址 给我写信 索斯诺夫卡村 Ballad of a Soldier (1959)
Mr. Snow?[CN] 斯诺先生吗,是的 State of Siege (1972)
To Sosnovka, just over the bridge. It's about another 10 kilometers. We're from the Ukraine.[CN] 到索斯诺夫卡 过了那个桥 6公里就到了 Ballad of a Soldier (1959)
- I can't.[CN] -搭我去索斯诺夫卡吧 Ballad of a Soldier (1959)
To Georgievsk, the village of Sosnovka.[CN] 是索斯诺夫卡村 我明天就能到哪儿 Ballad of a Soldier (1959)
All aboard, everybody. All aboard for Fresno.[CN] 都上车,我们去弗雷斯诺 The Grapes of Wrath (1940)
Only she's not in Sosnovka. I lost her.[CN] 是的 她不在索斯诺夫卡 而且 我丢了她 Ballad of a Soldier (1959)
Conocchia has gotten everything from Rome.[CN] 克诺斯诺已经得到他想要的一切 8½ (1963)
This is the Hotel Stewart in Fresno, isn't it?[CN] 是弗雷斯诺的 史都华旅馆吗 Shadow of a Doubt (1943)
I discovered Hank Snow and Webb Pierce.[CN] 我发现了汉克. 斯诺 韦布. A Face in the Crowd (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top