ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整える

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整える-, *整える*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดให้เป็นระเบียบ English: to put in order
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust

Japanese-English: EDICT Dictionary
整える(P);調える;斉える[ととのえる, totonoeru] (v1,vt) (1) to put in order; to arrange; to adjust; (2) to get ready; to prepare; (3) to raise money; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Could you send someone up to make the bed?ベッドを整えるために誰かよこして下さいますか。
I make a point of arranging sentences in my mind before writing them down.私は文を書く前に頭の中で整えることにしている。
Make oneself presentable.身なりを整える

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have your man call me and we'll set the meet. Yeah, okay.[JA] 部下から電話を貰えば 会う手筈を整える Heat (1995)
I'm going to tell George to do your hair like Zbeida Tharwat.[JA] 髪を整えるようにジョージに頼むわ ズベイダ・タルワットのように The Syrian Bride (2004)
Sharp enough to be able to arrange the chessboard without arousing suspicion.[JA] 疑いをもたれずに チェス盤を整える才覚はあるな Snow Angels (2013)
that it was different from anything that had ever happened before and they had to get ready for it.[JA] これは、これまでに起こった ものとは違う 準備を整えるように An Inconvenient Truth (2006)
Let's work on your breathing.[JA] 呼吸を整えるんだ The Incredible Hulk (2008)
Maybe beneath her withdrawal she's putting something in order.[JA] 彼女の心を整えるのに役立つと Hellbound: Hellraiser II (1988)
When they're hungry, food is ready. When they're tired, a bed.[JA] 先を読んで食事を準備し ベッドを整える Gosford Park (2001)
Give me a minute to get it stable.[JA] 今 体制を整える Space Cowboys (2000)
It just manages electrical current.[JA] 電気の流れを整えるだけだよ Return to Oz (1985)
- I thought you'd get tired of hotels, and, in your condition, I felt that something a bit more low-profile was in order.[JA] いやトラブルじゃないな ホテルで疲れてたんでしょう まずはコンディションを整えるため しばらくはおとなしくしていましょう Super (2012)
Always nice when a psychopath grooms himself to look the part, don't you think?[JA] サイコパスが それらしく見えるよう きちんと身なりを整えると いつだって魅力的に見えるもんだね? One Way to Get Off (2012)
And a few days to make the necessary arrangements.[JA] 必要な準備を整えるのに 数日かかるが We Are Everyone (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] ordnen, vorbereiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top