ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

散文

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -散文-, *散文*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散文[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, ] prose; essay, #12,268 [Add to Longdo]
散文[sǎn wén shī, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ ㄕ, / ] prose poem, #49,157 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散文[さんぶん, sanbun] (n,adj-no) {ling} prose; (P) [Add to Longdo]
散文[さんぶんし, sanbunshi] (n) prose poem [Add to Longdo]
散文[さんぶんてき, sanbunteki] (adj-na) prosaic [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This poem reads like a piece of prose.この詩は散文のように読める。
That poem mixes prose with poetry.その詩は韻文に散文をまじえている。
He isn't a poet; he's a prose writer.彼は詩人ではない。散文作家である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually Colette is the one who wrote this beautiful prose you've been reading.[CN] 实际上科莱特是一个 谁写了这个优美的散文 您一直在阅读。 Authors Anonymous (2014)
If food is the prose of a party, then lights are its poetry.[CN] 如果食物是散文 灯光就是诗 Meet Joe Black (1998)
They were as John always described them, penny dreadfuls with an elevated prose style.[JA] ジョンの文体は いつも同じで 高尚で散文調の 大衆推理小説 Mr. Holmes (2015)
"Godspeed"? Even his prose is barbaric.[JA] 散文にも 粗暴さが出てるな The Raven (2012)
It works. If food is the prose of a party, lights are its poetry.[CN] 没错,如果食物是散文 灯光就是诗 Meet Joe Black (1998)
Now, there is only one woman on the planet I can think of who would go for a hex nut setting.[CN] 有些散文写得很尖锐 Toby or Not Toby (2016)
Dogs are prose, horses are poetry.[CN] 狗是散文,馬是詩 Passions (1994)
"She appeared to have soothed Butler's overwrought sentences into the genteel prose of his better work."[CN] 她把巴特勒写出的矫揉造作的句子润色为了 现在其作品中优雅的散文 Episode #1.7 (2014)
"Poetry and prose collection",[CN] "诗 和散文集", Thesis (1996)
There's a line of prose from the writings of St. Teresa which seemed more and more appropriate as I thought toward this.[CN] 这是特里萨的作品中 的几行散文 跟我想的越来越像了 Short Cuts (1993)
Prose and poetry.[CN] 散文和诗 Sahara (1943)
A publisher once asked the poet A.E. Houseman to print essays he was discarding.[CN] 有一次一个出版商问诗人 A・E・豪斯曼 可不可以出版他丢弃的一些散文 Part IV (1988)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top