ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放荡

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放荡-, *放荡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放荡[fàng dàng, ㄈㄤˋ ㄉㄤˋ, / ] unconventional, #32,624 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kids, they are disobedient disrespectful oafs[CN] Kids, they are disobedient disrespectful oats 孩子们 他们是不顺不尊的放荡 Bye Bye Birdie (1963)
"Beware of loose women when you come home at night"[CN] 当你晚上回家的时候 警惕放荡的女人 Cleo from 5 to 7 (1962)
Gonna be wild[CN] Gonna be wild 放荡不羁 Bye Bye Birdie (1963)
Well, you mean the gay old bohemian days of gay old San Francisco.[CN] 你是指老旧金山的 老放荡年代 Vertigo (1958)
-You're all sluts.[CN] -你真是个放荡的女人 Men and Women (1964)
We'll, I've been engaged four times, so I know about men... and those subversives, they're the wildest![CN] 呵,我都订过四次婚了,所以对男人了如指掌 还有那些颠覆分子,他们是最放荡的! One, Two, Three (1961)
His first adventure was with a party of those men whose profligate ways could be conducted with safety only under the protection of red coats.[CN] 他最初的历史遇上这样一群人 他们的放荡和恣意生活 只能存在于理想社会 Tom Jones (1963)
Go. Go to your night of disgusting and fascinating debauchery.[CN] 走吧 去过你的恶心放荡的夜生活吧 War and Peace (1956)
Burn, ye naked Jezebel, burn.[CN] 烧了,可耻的放荡裸女,烧了 Elmer Gantry (1960)
Father used to say it'd undermine the whole of society... and turn us into profligates.[CN] 父亲过去一直说它将会渐渐破坏 社会的全部... 而且将我们变成放荡 Wuthering Heights (1939)
It's just a formality. You artists are all bohemians.[CN] 我这么问,只是正规手续需要 你知道,艺术家都是些放荡不羁的人 Port of Shadows (1938)
My grandfather was a clergyman, and he'd have been very angry to have thought any of his family had taken up with Molly Seagrim's leavings.[CN] 我祖父是个教士 如果有家人 私订终身式是轻浮放荡 Tom Jones (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top