ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放弃

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放弃-, *放弃*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放弃[fàng qì, ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] to renounce; to abandon; to give up, #1,325 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, that's why I'm giving it all up. I'm leaving for Washington tomorrow.[CN] 是的 那就是为什么我放弃了 我明早要离开去华盛顿了 'G' Men (1935)
But I am giving up the law business. I've tried to make a go of it, but it's no use.[CN] 但是我想放弃做律师 我想干好 却没用 'G' Men (1935)
We abandon the primitive yearning of a savage for an object of worship[CN] 我们怎么能放弃对 财物的原始的追求 Cavalcade (1933)
I see. You've got hold of a good thing and you're going to hang on to it?[CN] 我明白你不会轻易放弃到手的金矿 It Happened One Night (1934)
I'm jumping![CN] 放弃 One Piece Film: Gold (2016)
Anyway, I'm not giving up.[CN] 无论如何,我是不会放弃 Bordertown (1935)
Without her,[CN] 我可以放弃眼前所有的一切 没有姜敏珠的人生 Episode #1.4 (2004)
Kosaku gave up his outing. How can I take your money now?[CN] 幸作也放弃旅行,我怎可拿你的钱 A Mother Should Be Loved (1934)
He only maligns us because he wants us to give him up.[CN] 他对我们凶,只是想我们放弃 A Mother Should Be Loved (1934)
Why quit?[CN] 为什么放弃? Intacto (2001)
Between patience and just giving up.[CN] 在放弃和耐心这之间 Bordertown (1935)
We might as well quit. We're not hitting anything.[CN] 我们还是放弃吧 我们打不中什么目标的 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top