ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

放学

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放学-, *放学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放学[fàng xué, ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] classes are over, #9,925 [Add to Longdo]
放学[fàng xué hòu, ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄡˋ, / ] after school, #29,850 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My entire class volunteered to stay after school and pound erasers or something.[CN] 我班上所有学生在放学后 都自愿留下来,好砸碎黑板擦或别的什么 Blackboard Jungle (1955)
- This late after school?[CN] - 在放学后? Blackboard Jungle (1955)
- I gotta work after school.[CN] - 我放学后还要工作! Blackboard Jungle (1955)
What kept you after school, chief?[CN] 又是什么让你放学后留在这,长官? Blackboard Jungle (1955)
-Sure.[CN] -放学后再去 All Screwed Up (2015)
Don't give any to Mitsuo, all right?[CN] 光子放学回来,不要给蛋糕她吃 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
But it would be so much easier for you if Nath would come and help out at the end of the day.[CN] 但多个人容易得多 如果纳什放学后来帮我们 The Red House (1947)
I'll drop by the store after school.[CN] 我放学后会顺便去商店 Peyton Place (1957)
Hello, Fanny, me girl. Been doing your lessons? Yeah.[CN] 哦,弗兰妮,我的孩子呀, 放学回来了 Cavalcade (1933)
I can meet you after then.[CN] 放学后才能来见你 Moonrise (1948)
What's a teacher do when he stays after school?[CN] 放学以后,老师还要 留在学校做什么呢? Blackboard Jungle (1955)
Caught it coming home from school.[CN] 放学回来时着了凉 It's a Wonderful Life (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top