Search result for

ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.2911 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 放大一经完成, 他们就会传送过来... 从芝加哥时报的有线图片系统... 传到伊利诺斯州日报, 离这就几个街区 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

放大 (fàng dà)一经 (yī jīng)完成 (wán chéng), 他们 (tā men) (jiù) (huì)传送 (chuán sòng)过来 (guò lái)... (cóng)芝加哥 (zhī jiā gē)时报 (shí bào) (de)有线 (yǒu xiàn)图片 (tú piàn)系统 (xì tǒng)... 传到 (chuán dào)伊利诺斯州 (yī lì nuò sī zhōu)日报 (rì bào), () (zhè) (jiù)几个 (jǐ gè)街区 (jiē qū)

 


  

 
放大
 • (fàng dà, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ) to enlarge; to magnify [CE-DICT-Simplified]
 • (fàng dà, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ) to enlarge; to magnify [CE-DICT-Traditional]
完成
 • (かんせい) (n,vs) (1) complete; completion; (2) perfection; accomplishment; (P) [EDICT]
 • (wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ) complete; accomplish; perfect tense (grammar) [CE-DICT-Simplified]
 • (wán chéng, ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ) complete; accomplish; perfect tense (grammar) [CE-DICT-Traditional]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
传送
 • (chuán sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ) to convey; to deliver [CE-DICT-Simplified]
过来
 • (guò lái, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄞˊ) to come over; to manage; to handle; to be able to take care of; also pr. guo4lai5 [CE-DICT-Simplified]
 • (cōng, ㄘㄨㄥ) lax; yielding; unhurried [CE-DICT-Simplified]
 • (cóng, ㄘㄨㄥˊ) from; to obey; to observe; to follow; surname Cong [CE-DICT-Simplified]
 • (zòng, ㄗㄨㄥˋ) second cousin [CE-DICT-Simplified]
芝加哥
 • (Zhī jiā gē, ㄓ ㄐㄧㄚ ㄍㄜ) Chicago, Illinois [CE-DICT-Simplified]
 • (Zhī jiā gē, ㄓ ㄐㄧㄚ ㄍㄜ) Chicago, Illinois [CE-DICT-Traditional]
时报
 • (shí bào, ㄕˊ ㄅㄠˋ) "Times" (newspaper, e.g. New York Times) [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
有线
 • (yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ) wired; cable (television) [CE-DICT-Simplified]
图片
 • (tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ) image; picture; photograph [CE-DICT-Simplified]
系统
 • (xì tǒng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ) system [CE-DICT-Simplified]
日报
 • (rì bào, ㄖˋ ㄅㄠˋ) daily newspaper [CE-DICT-Simplified]
 • (lí, ㄌㄧˊ) to leave; to depart; to go away; from [CE-DICT-Simplified]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
几个
 • (jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙) a few; several; how many [CE-DICT-Simplified]
街区
 • (がいく) (n) block (of land) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top