ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

撤销

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -撤销-, *撤销*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤销[chè xiāo, ㄔㄜˋ ㄒㄧㄠ, / ] repeal, #7,609 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One race, 38 grand. They cleaned out my book.[CN] 一场比赛 三万八千美元 他们撤销了我的下注 Detour (1945)
I also have a request for the dismissal of the charges, also signed by you.[CN] 还有一份要求撤销起诉的文件, 也是你签写的. The Desert Rats (1953)
Hit the master override switch![CN] 按撤销主按钮! The Man with the Golden Gun (1974)
You are excused from jury duty, Jessie.[CN] 你陪审员的义务已经被撤销了 杰西 Inherit the Wind (1960)
The thing for us to do now is for me to appear... before the Pardon Board of Springfield this afternoon... present our apologies, and ask that the case be withdrawn.[CN] 现在能做的就是我出面... 在今天下午斯普林菲尔德的听证举行之前... 表达我们的歉意, 请求撤销此事 Call Northside 777 (1948)
He did drop the court-martial proceedings.[CN] 确实是他撤销了军事审判,对吗? The Desert Rats (1953)
No. Nor do I agree that any retraction is necessary. Thank you for calling.[CN] 不 我也不认为该撤销 谢谢你打电话来 Sweet Smell of Success (1957)
If you withdraw your support now, you're endorsing this vicious newspaper smear.[CN] 如果你撤销资助,你就是摸黑了新闻报纸 Elmer Gantry (1960)
I told them the autopsy proved that our truck driver wasn't drunk, and I asked for a retraction.[CN] 我告诉他们, 验尸官证明了我们 的卡车司机没醉 我要求撤销 原来的结论 The Ugly American (1963)
with Prohibition repealed, you'll see our streets full of nasty old drunks like that.[CN] 酒禁撤销了以后 你会看到满大街的臭烘烘的 喝醉的老家伙,像她那样 Pocketful of Miracles (1961)
I have no power to retract, Mr Cummings. I'm only Mr Hunsecker's secretary.[CN] 我不能撤销 Cummings先生 我只是Hunsecker先生的秘书 Sweet Smell of Success (1957)
Now, if you want to go to the board and tell them I'm obstructing justice and ask them to revoke my license, hop to it.[CN] 如果你想告诉委员会我妨碍司法公正 要求他们撤销我的执照,就快去 The Maltese Falcon (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top