ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

搅拌

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -搅拌-, *搅拌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搅拌[jiǎo bàn, ㄐㄧㄠˇ ㄅㄢˋ, / ] to stir; to agitate, #9,500 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's stirred, not shaken. That was right, wasn't it?[CN] 那是搅拌的,不是摇的 你喜欢这样,是不是? You Only Live Twice (1967)
[Utensil Stirring Liquid][CN] [器皿中搅拌液体] The House on Telegraph Hill (1951)
♪ You're my sugar[CN] 你是我的糖 搅拌一下 New York, New York (1977)
Why don't you stir up some grub?[CN] -你怎么不去搅拌点食物? The Wild Bunch (1969)
♪ It's sweet when you stir it up[CN] 搅拌一下就很甜美 New York, New York (1977)
What'll we do if we can't get this cement mixer rolling?[CN] 要是水泥搅拌器不转 我们该怎么办? Sahara (1943)
Lay off that cement mixer stuff.[CN] 别叫它水泥搅拌 Sahara (1943)
I see. Toasters, mixers.[CN] 面包机 搅拌 Good Morning (1959)
Two work the mixer. The others follow me.[CN] 尼克和埃尔博斯帮着搅拌,其他人跟我来 Spur der Steine (1966)
- I'd say it was a 30-year-old Fine, indifferently blended, sir.[CN] 这是30年的,而且搅拌不完全... Goldfinger (1964)
Oh, Harry, why steer him into something like that?[CN] 为什么要搅拌成这样子? Conquest of the Planet of the Apes (1972)
Has anybody seen my butter churn?[CN] 有谁看见我的奶油搅拌器吗? Smile (1975)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top