ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

提早

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提早-, *提早*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, ] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time), #12,436 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he got home from work early, before I could get back.[CN] 我赶回家前 他就提早到家了 The Gift (2000)
In case you check in, I'm heading for the airport early. Meet me for coffee.[CN] 你打电话来的话我今天要 提早去机场,一块儿喝咖啡吧 Random Hearts (1999)
- They're ten seconds early.[CN] 纽约提早了10秒 Entrapment (1999)
In case you check in, I'm heading for the airport early.[CN] 你打电话来的话 我今天要提早去机场 Random Hearts (1999)
Due to our early arrival, passport control will take place as you leave the plane.[CN] 由于航机提早到达 你们离开航机时被检查护照 Rogue Trader (1999)
They have very good dirt up there. Short grow season.[CN] 那里的土好得可以提早收成 Ride with the Devil (1999)
And...you're early.[CN] 你提早回来 Trick (1999)
Oh, God, somebody's early.[CN] 天,有人提早来了 Music of the Heart (1999)
Don' t you always grow with time.[CN] 你这么做只等于是将时间指针提早向前挪移而已 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
Yeah, and you're early.[CN] 但你提早回来 Trick (1999)
But they don't remember... that the night before, he missed three out of six foul shots... that would have sealed the game for us, and we wouldn't have had to go to the fifth game.[CN] 但是大家不会知道 前一晚他六次罚球 只命中三球的事 那一球可能让我们 提早结束球季 Michael Jordan to the Max (2000)
It finished me off for this one.[CN] 這讓我提早退役 The End of the Affair (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top