ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

接轨

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -接轨-, *接轨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接轨[jiē guǐ, ㄐㄧㄝ ㄍㄨㄟˇ, / ] railtrack connection; to integrate into sth; to dock; to connect; to bring into line with; to adapt, #8,469 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid your methods are not quite in sync with international convention.[CN] 我恐怕你现在的处事方式 还不能跟外面的世界接轨 Helios (2015)
By shortwave broadcast direct to important overseas stations and leading newscasts of our own country,[CN] 通过短波接轨重要国际站台 领先播报国内新闻大事 Kill Your Darlings (2013)
Something you can sing along to.[CN] 那样你就能与时代接轨 The Secret Life of Words (2005)
He is referring, of course, to third class on Indian Railways' magnificent Ranakpur Express and its 1200-kilometer journey from Maharashtra to the Bikaner Junction.[CN] 他说的当然是印度 华丽的Ranakpur特快三等席 从马哈拉施特拉邦到比卡内尔接轨点 的1200公里旅途 The Terminator Decoupling (2009)
I could bring my own business to the company.[CN] 我可以把外面的生意... 与社团接轨 Triad (2012)
Connection with lines:[CN] 与以下班线接轨 Futuro Beach (2014)
Stick with me, Pops, I got your back. I'll make you relevant again.[CN] 我会帮你留在我身边 要返回与国际接轨 Voodoo Possession (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top