ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拷打

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拷打-, *拷打*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拷打[kǎo dǎ, ㄎㄠˇ ㄉㄚˇ, ] to beat; to flog, #44,249 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So many of us have had a session in there.[CN] 我们几乎都经历过那种拷打 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tie the knot around their necks I'd prefer a new edition Of the Spanish Inquisition Than to ever let a woman in my life[CN] 我寧願被嚴刑拷打 也不讓女人進入我的生命 My Fair Lady (1964)
He's being tortured, but he won't talk.[CN] 他们对他严刑拷打 但他不会说的 A Fistful of Dollars (1964)
While I'm in charge, the prisoners are not to be tortured or cheated... or murdered.[CN] 当我负责时 不希望看到战俘被拷打被欺骗或被谋杀 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tortured,eyesput out , tongues slit, ears hacked off.[CN] 拷打 挖眼睛 割舌头 割耳朵 The Adventures of Robin Hood (1938)
You can have me arrested. You can have tortured.[CN] 你可以叫人逮捕我,你可以叫人拷打 One, Two, Three (1961)
I'm innocent, Your Honor. I confessed because they beat me.[CN] 我是無辜的,法官閣下 我招供是因為他們拷打 Salvatore Giuliano (1962)
but there are certain admissions, certain stories, that no amount ofbeating could induce a man to make up.[CN] 但這 這是再多的拷打也逼不出來的 Salvatore Giuliano (1962)
Well, General, I still think you're being hasty.[CN] 被人类拷打成这样了. 我还是认为您有点草率. Beneath the Planet of the Apes (1970)
If they uncover him or kill him or torture him... this whole installation is obsolete.[CN] 如果他們揭露了他或者殺了他或者拷打他... 這整個安裝就廢棄了 The Chairman (1969)
That he did maim and torture without provocation thousands and thousands of human beings.[CN] 他严刑拷打... 无数无辜的民众 Deaths-Head Revisited (1961)
My father was eventually tortured to death.[CN] 家父受尽非刑拷打 被他们给折磨死 A Touch of Zen (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top