ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拉文克劳

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拉文克劳-, *拉文克劳*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, / ] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨, #561,043 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In second place Ravenclaw with 426 points.[CN] 位居第二的是... 拉文克劳,他们所得的分数是426分 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Rowena's daughter.[CN] 拉文克劳 罗伊纳. 拉文克劳院长的女儿 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
You're the Grey Lady the Ghost of Ravenclaw Tower.[CN] 你是灰女士 拉文克劳塔楼的幽灵 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Ravenclaw, follow me.[CN] 拉文克劳同学跟上 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Ravenclaw common room. Gotta start somewhere.[CN] 拉文克劳公共休息室 总得开始找起来了 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Well, there's Rowena Ravenclaw's lost diadem.[CN] 拉文克劳有个丢失的冠冕 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
It must have to do with her.[CN] 还有拉文克劳 肯定跟她有些关系 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
They are Gryffindor, Hufflepuff Ravenclaw and Slytherin.[CN] 有葛来芬多,赫奇帕奇 拉文克劳,和斯莱特林学院 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Helga Hufflepuff Rowena Ravenclaw and Salazar Slytherin.[CN] 戈德里克·格兰芬多 赫尔加·赫奇帕奇 罗伊纳·拉文克劳 和萨拉查·斯莱特林 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
follow me.[CN] 拉文克劳的同学 跟我来 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I think it has something to do with Ravenclaw.[CN] 我觉得 是件和拉文克劳有关的东西 Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top