Search result for

抱歉 这是金枪鱼鞑靼牛肉吗

(1 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抱歉 这是金枪鱼鞑靼牛肉吗-, *抱歉 这是金枪鱼鞑靼牛肉吗*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mmm. Sorry. Is that the tuna tartare?[CN] 抱歉 这是金枪鱼鞑靼牛肉吗 Three Dinners (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

抱歉 (bào qiàn) 这是 (zhè shì)金枪鱼 (jīn qiāng yú)鞑靼 (dá dá)牛肉 (niú ròu) (ma)

 


  

 
抱歉
 • (bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ) be sorry; feel apologetic; regret [CE-DICT-Simplified]
 • (bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ) be sorry; feel apologetic; regret [CE-DICT-Traditional]
金枪鱼
 • (jīn qiāng yú, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄤ ㄩˊ) tuna [CE-DICT-Simplified]
鞑靼
 • (Dá dá, ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ) Tatar (Turkic ethnic minority in central Asia) [CE-DICT-Simplified]
牛肉
 • (ぎゅうにく) (n,adj-no) beef; (P) [EDICT]
 • (niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ) beef [CE-DICT-Simplified]
 • (niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ) beef [CE-DICT-Traditional]
 • (mǎ, ㄇㄚˇ) morphine [CE-DICT-Simplified]
 • (ma, ㄇㄚ˙) (question tag) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top