ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

打开

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打开-, *打开*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打开[dǎ kāi, ㄉㄚˇ ㄎㄞ, / ] to open; to show (a ticket); to turn on; to switch on, #1,748 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The energy shield can only be opened for a short time... so you'll have to stay very close to your transports.[CN] 能量场只能打开很短的时间... 你们必须紧随你们的运输机 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Prepare to open shield.[CN] 准备打开防护场 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
We'll get under him. Lando, open the top hatch.[CN] 我们会到他下面的,兰多,打开顶舱门 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
We're going to throw open the windows, let in a bit of fresh air, cut through all the red tape, streamline this creaking old bureaucratic machine.[CN] 我们要打开窗子 We're going to throw open the windows, 换些新鲜空气 免去所有的繁文缛节 let in a bit of fresh air, cut through all the red tape, 让这台嘎吱作响的旧官僚机器重焕活力 streamline this creaking old bureaucratic machine. Open Government (1980)
- Open the door.[CN] -把门打开 Raging Bull (1980)
We want to open the windows and let in a bit of fresh air.[CN] 我们想打开窗户 透进一些新鲜空气 We want to open the windows and let in a bit of fresh air. Open Government (1980)
Don't open it 'til we get inside.[CN] 等我们进屋再打开 Coal Miner's Daughter (1980)
While on your way to see whether there had or had not been a suicide... you switched the car radio on.[CN] 你开车回家是为了 想去看看她是自杀了还是没自杀吗? 你打开了车上的收音机 Bad Timing (1980)
Somebody turned on the lights at the archery range.[CN] 有人把射箭场的灯打开 Friday the 13th (1980)
Don't blame me. I didn't ask you to turn on the thermal heater.[CN] 别责怪我,我可没叫你打开加热器 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
But it'll keep you warm till I get the shelter up.[CN] 但这会在我打开护罩之前让你保暖 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Open the door.[CN] 把门打开 Raging Bull (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top