ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手术

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手术-, *手术*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手术[shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgical operation; operation; surgery, #1,236 [Add to Longdo]
外科手术[wài kē shǒu shù, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgery, #24,121 [Add to Longdo]
人流手术[rén liú shǒu shù, ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] an abortion; abbr. of 人工流產手術|人工流产手术 [Add to Longdo]
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] Cesarean section operation [Add to Longdo]
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] Cesarean section operation [Add to Longdo]
移植手术[yí zhí shǒu shù, ㄧˊ ㄓˊ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] (organ) transplant operation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our learned medico is going to perform one of his operations with an axe.[CN] 我们博学的 医师要用一把斧子去动手术 The Scarlet Empress (1934)
There's no use. I'll have to operate.[CN] 得先动手术 A Farewell to Arms (1932)
No, I merely received a message to pick the case up and operate at Morsken.[CN] 没有 我只是收到通知 要来莫尔斯克接这个病人 帮他做手术 The Lady Vanishes (1938)
Among other things, a cranial fracture with compression.[CN] 头盖骨受压粉碎的修补手术 The Lady Vanishes (1938)
The operation will be performed... by me.[CN] 手术会由 我来做 The Lady Vanishes (1938)
I must be off on one of my operations.[CN] 我得去做手术 The Scarlet Empress (1934)
Will you kindly place yourself on the operating table?[CN] 快点躺倒这手术台上吧 The 39 Steps (1935)
- Yes. She kept calling for you all night. It would have been better if you'd been here.[CN] 我们要马上动手术 A Farewell to Arms (1932)
You flew over to England the other day and operated on one of our cabinet ministers.[CN] 你前天还特地到英国 为某个内阁议员动手术 The Lady Vanishes (1938)
Unfortunately, the operation will not be successful.[CN] 不幸的是手术不会成功 The Lady Vanishes (1938)
I'm sorry.[CN] 手术 A Farewell to Arms (1932)
I shall operate at the national hospital tonight.[CN] 我今晚将在国立医院动手术 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top