ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

战舰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -战舰-, *战舰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战舰[zhàn jiàn, ㄓㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship; warship, #11,837 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In those memorable days, the city lived together with the rebellious battleship.[CN] 在那些值得纪念的日子里 城市与起义的战舰同舟共济 Battleship Potemkin (1925)
The battleship raided rebellion shore...[CN] 战舰遇袭... ...叛乱... ...海岸... Battleship Potemkin (1925)
That button must not be pressed until the ship starts to move.[CN] 要在战舰开始滑行时按擎 Saboteur (1942)
Like a white-winged flock, boats flew to the battleship.[CN] 无数只小船如同羽翼纯白的鸟群般涌向战舰 Battleship Potemkin (1925)
A battleship or an evening.[CN] 一艘战舰或是一个晚上 Ninotchka (1939)
If the section of the slipway goes up before the actual moment of launching, then all our efforts have been wasted.[CN] 若船在战舰下水前升高 我们将会白费功夫 Saboteur (1942)
Signed: Crew of the squadron battleship Prince Tavrichesky."[CN] 签名:"塔夫里切斯基王子号"战舰全体船员 Battleship Potemkin (1925)
Lying before you is the body of the brutally killed sailor Grigory Vakulinchuk... killed by a senior officer of the squadron battleship Prince Tavrichesky.[CN] 躺在大家面前的是被残 忍杀害的水手格里高力 . 瓦库林楚克的遗体 杀害他的是"塔夫里切斯基 王子号"战舰的高级军官 Battleship Potemkin (1925)
And then the brutality of the military authorities in Odessa was answered with the battleship's shells.[CN] 战舰以炮火回应奥德萨军方的暴行 Battleship Potemkin (1925)
Cover them with steel, ring them with guns... build a canopy of battleships and bombing planes around them.[CN] 用钢铁及枪枝捍卫 用战舰和轰炸机防御 Foreign Correspondent (1940)
Pardon me, baby, while I go out and sink a battleship.[CN] 原谅我,宝贝,我要出去击沉一艘战舰 I Wake Up Screaming (1941)
The wife of some president was throwing it at a battleship.[CN] 某位总统的妻子把 它喷向战舰 Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top