Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] รืเ กรดดำพำืะ

(0 entries)
(1.257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] รืเ กรดดำพำืะ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠ [...] รืเ กรดดำพำืะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 或者加入些别的和声也行 这就可以... Or it can be something different มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠใใใ ฯพ ระ แฟื ิำ หนทำะ้รืเ กรดดำพำืะ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

或者 (huò zhě)加入 (jiā rù) (xiē)别的 (bié de) () (shēng) () (xíng) (zhè) (jiù)可以 (kě yǐ)... Or ( AO1 R, ER0) it ( IH1 T, AH0 T) can ( K AE1 N, K AH0 N) be ( B IY1, B IY0) something ( S AH1 M TH IH0 NG) different ( D IH1 F ER0 AH0 N T, D IH1 F R AH0 N T)

 


  

 
或者
 • (huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ) or; possibly; maybe; perhaps [CE-DICT-Simplified]
 • (huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ) or; possibly; maybe; perhaps [CE-DICT-Traditional]
加入
 • (かにゅう) (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [EDICT]
 • (jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ) to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in [CE-DICT-Simplified]
 • (jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ) to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in [CE-DICT-Traditional]
 • (いさら;いささ) (pref) (uk) (arch) (いさら usu. refers to water) small; little [EDICT]
 • (xiē, ㄒㄧㄝ) some; few; several; (a measure word) [CE-DICT-Simplified]
 • (xiē, ㄒㄧㄝ) some; few; several; (a measure word) [CE-DICT-Traditional]
别的
 • (bié de, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄜ˙) else; other [CE-DICT-Simplified]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Simplified]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Simplified]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Simplified]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Simplified]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Simplified]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT-Traditional]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT-Traditional]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT-Traditional]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT-Traditional]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT-Traditional]
 • (こえ) เสียง (ของคน) [LongdoJP]
 • (こえ) (n) voice; (P) [EDICT]
 • (shēng, ㄕㄥ) sound; voice; tone; noise; classifier for sounds [CE-DICT-Simplified]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
 • (ぎょう) (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) {Buddh} carya (austerities); (3) {Buddh} samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) [EDICT]
 • (こう) (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank [EDICT]
 • (háng, ㄏㄤˊ) a row; profession; professional [CE-DICT-Simplified]
 • (xíng, ㄒㄧㄥˊ) to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do [CE-DICT-Simplified]
 • (xìng, ㄒㄧㄥˋ) behavior; conduct [CE-DICT-Simplified]
 • (háng, ㄏㄤˊ) a row; profession; professional [CE-DICT-Traditional]
 • (xíng, ㄒㄧㄥˊ) to walk; to go; to travel; a visit; temporary; makeshift; current; in circulation; to do; to perform; capable; competent; effective; all right; OK!; will do [CE-DICT-Traditional]
 • (xìng, ㄒㄧㄥˋ) behavior; conduct [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
Or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) // [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
something
 • บางสิ่ง: บางจำนวน [Lex2]
 • อย่างเล็กน้อย[Lex2]
 • (ซัม\'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ [Hope]
 • (pro) บางสิ่ง,บางอย่าง [Nontri]
 • /S AH1 M TH IH0 NG/ [CMU]
 • (a) // [OALD]
different
 • ต่างกัน: ผิดแปลก, แตกต่างกัน [Lex2]
 • ไม่ธรรมดา: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา [Lex2]
 • หลากหลาย[Lex2]
 • (ดิฟ\'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ\' ###S. dissimilar [Hope]
 • (adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน [Nontri]
 • /D IH1 F ER0 AH0 N T/ [CMU]
 • /D IH1 F R AH0 N T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top