ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

戒备

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戒备-, *戒备*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒备[jiè bèi, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ, / ] to take precautions; to guard against (emergency), #16,158 [Add to Longdo]
戒备森严[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] heavily-guarded, #43,004 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Deraa is garrisoned.[CN] -迪拉戒备森严 Lawrence of Arabia (1962)
The area is strongly controlled.[CN] 那个地方戒备森严. The Red and the White (1967)
It's too well-guarded.[CN] 戒备太严. Jet Pilot (1957)
Security's tight. This island is crawling with Russians.[CN] 戒备森严,整个岛都布满了俄罗斯人 Topaz (1969)
All units through the world will remain at instant readiness while the spacecraft is in orbit.[CN] 太空船进入轨道后 - 五、四... - 所有单位都进入戒备状态 You Only Live Twice (1967)
Tell your ships' companies they've got to be on their toes for the next few days.[CN] 告诉士兵在以后几天加强戒备 Pursuit of the Graf Spee (1956)
The police are exceptionally trigger-conscious these days,[CN] 在高度戒备状态下 您的出现总容易造成误会 The Whole Town's Talking (1935)
Had I but died an hour before this chance, I had lived a blessed time for, from this instant, there's nothing serious in mortality.[CN] 现在是应该戒备的时候了, 英国军队已在迅速逼近。 Great Performances (1971)
- Yes, sir.[CN] 巴尼,通知炮兵戒备. The Desert Rats (1953)
Look, convince Lepic to have police at the villa soon after midnight.[CN] 说服警方在午夜左右去别墅戒备 你会去那儿? To Catch a Thief (1955)
Possibly aware of the fate of his two companions, he was never off guard.[CN] 可能知道他两位朋友的命运 他时常处于戒备状态 Harakiri (1962)
The doors are under guard.[CN] 恐怕不可能,外面戒备森严 Cleopatra (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top