Search result for

我手握十万兵马 还有一个万全计划 保准可以一举 扳倒妖后

(1 entries)
(0.7251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我手握十万兵马 还有一个万全计划 保准可以一举 扳倒妖后-, *我手握十万兵马 还有一个万全计划 保准可以一举 扳倒妖后*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm in command of 100,000 soldiers and have a fail-proof plan to overturn the evil empress![CN] 我手握十万兵马 还有一个万全计划 保准可以一举 扳倒妖后 Detective Dee: The Mystery of the Phantom Flame (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()手握 (shǒu wò)十万 (shí wàn)兵马 (bīng mǎ) 还有 (hái yǒu)一个 (yí gè)万全 (wàn quán)计划 (jì huà) 保准 (bǎo zhǔn)可以 (kě yǐ)一举 (yī jǔ) 扳倒 (bān dǎo)妖后 (yāo hòu)

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one\'s own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
十万
 • (じゅうまん) (n) 100,000; hundred thousand; (P) [EDICT]
 • (shí wàn, ㄕˊ ㄨㄢˋ) hundred thousand [CE-DICT-Simplified]
兵马
 • (bīng mǎ, ㄅㄧㄥ ㄇㄚˇ) troops and horses; military forces [CE-DICT-Simplified]
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT-Simplified]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
万全
 • (ばんぜん) (adj-na,n) perfection; flawlessness; (P) [EDICT]
 • (Wàn quán, ㄨㄢˋ ㄑㄩㄢˊ) (N) Wanquan (place in Hebei) [CE-DICT-Simplified]
计划
 • (jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ) plan; project; program; to plan; to map out [CE-DICT-Simplified]
可以
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Simplified]
 • (kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ) can; may; possible; able to [CE-DICT-Traditional]
一举
 • (yī jǔ, ㄧ ㄐㄩˇ) a move; an action; in one move; at a stroke; in one go [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top