ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

慰安会

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慰安会-, *慰安会*
Japanese-English: EDICT Dictionary
慰安会[いあんかい, iankai] (n) recreational get-together [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were up in Carrington for the retreat.[JA] 我々は 慰安会でキャリントンに行って Black Cherry (2012)
But when we got back, Lem pulls me aside.[JA] だが 慰安会から戻ると レムは 私を脇に呼んで Black Cherry (2012)
Something happened at the company retreat, something that...[JA] 会社の慰安会で何か起きたんだ どんなこと? Black Cherry (2012)
You know Lem started reading the Carrington Gazette when he came back from the retreat?[JA] レムが慰安会から戻って来て キャリントン新聞を読み始めたことを 知ってるかい? Black Cherry (2012)
Is this a... company retreat?[JA] これは 会社の慰安会かな? Black Cherry (2012)
We just got back from our annual office retreat, in fact.[JA] 実際 我々は年に1回の会社の慰安会から 戻ったばかりだ Black Cherry (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top