ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

慢长

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慢长-, *慢长*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] extremely long; unending [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My hair... was growing longer.[CN] 我的毛发... 慢慢长 Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010)
They are here for the abundant insect life, but, as their chicks grow, demand outstrips supply.[CN] 它们来这儿是为了这里众多的昆虫 但是 随着它们的雏鸟慢慢长大 昆虫就供不应求了 Europe (2012)
But of the drip, drip... of long-haul, no-end-in-sight solitude... they know nothing.[CN] 但对于慢慢长夜的孤寂... 时间一秒一秒的流逝... 他们一无所知 Notes on a Scandal (2006)
I'm going to eat a lot, and grow up a lot too![CN] 以后我还会吃很多东西 慢慢长 Heavenly Forest (2006)
As he grew up, he seems turning into a different person.[CN] 可是他慢慢长大,好像变成了另外一个人 The Detective 2 (2011)
So it can settle and grow.[CN] 在里面安家 慢慢长 Bloodline (2008)
From now, I will grow up, become unbelievably beautiful, and become a woman loved by everyone![CN] 我会慢慢长大 然后变得很漂亮 让你意想不到 我要成为一个万人迷 Heavenly Forest (2006)
It's gonna be a long night.[CN] 今晚将是个慢慢长 Quarantine (2008)
But it doesn't. It's meted out slowly, continually[CN] 但是其实并非如此 惩罚给予的相当缓慢长 Take (2007)
While he is growing up, not be beside him.[CN] 他慢慢长大, 你却不在他身边, My Father and My Son (2005)
It's going to be a long, dull ride![CN] 接下来的慢慢长路会很无聊的 Stargate: Continuum (2008)
He's gettin' bigger.[CN] 他正慢慢长 Grizzly Man (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top