ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

惊心

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惊心-, *惊心*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊心动魄[jīng xīn dòng pò, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ, / ] shaking one to the core (成语 saw); extremely disturbing; shattering; hair-raising, #16,866 [Add to Longdo]
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] stunning, #19,398 [Add to Longdo]
触目惊心[chù mù jīng xīn, ㄔㄨˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shocking; dreadful to see, #19,486 [Add to Longdo]
动魄惊心[dòng pò jīng xīn, ㄉㄨㄥˋ ㄆㄛˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] shaking one to the core (成语 saw); extremely disturbing; shattering; hair-raising, #163,804 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Incredible.[CN] 简直惊心动魄。 The Lost World: Jurassic Park (1997)
Wherein I spoke of most disastrous chances of moving accidents by flood and field hair-breadth escapes in the imminent deadly breach of being taken by the insolent foe and sold to slavery.[CN] 我就讲起最惨的千灾百难... ...海上陆上惊心动魄的事故... ...攻城破垒中险极的死里逃生... Othello (1995)
My spy has found a place to hide after a big chase.[CN] 在惊心动魄追逐后我的间谍找地方藏身 The Young, the Evil and the Savage (1968)
And, to be more than what you were, you would be so much more the man. Nor time nor place did then adhere, and yet you would make both.[CN] 把眼睛一直望到这么低的地方, 真是惊心眩目! Great Performances (1971)
Now Richard the youngest Flying Grayson will perform the awe-inspiring death drop without the safety of a net![CN] 接下来由飞人家族最年轻成员 李查表演惊心动魄的死亡翻滚 安全网将全部撤走 Batman Forever (1995)
I can make an impressive dent in your skull trying.[CN] 我可以给你脑门来一道触目惊心的大疤 Deadlier Than the Male (1967)
- Good night, Mrs. Bradman. - It was thrilling. It really was.[CN] 一晚安,布拉德曼夫人 一真的很惊心动魄 Blithe Spirit (1945)
They say it was a shocking sight after the field was won.[CN] 他们说一场胜利后的战场 是一幅触目惊心的景象 Part V (1988)
In a dangerous adventure.[CN] 历经惊心动魄的历险 A Little Princess (1995)
There was something overpowering in these dream images that bored relentlessly into my mind.[CN] 梦中景像触目惊心 毫无留情地冷击着我内心 Wild Strawberries (1957)
Let's clean this place up.[CN] 每每回想 我总是愈感惊心 Scenes from a Marriage (1973)
They were enthusiastic about the view, but confessed their amazement at the squalor and filth in the streets.[CN] 风景让他们陶醉... 但他们坦言说贫穷肮脏的 街道让人触目惊心 The Leopard (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top