ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悖论

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悖论-, *悖论*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悖论[bèi lùn, ㄅㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (logic) paradox, #31,429 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid he can. It's a paradox-correcting time code.[CN] 恐怕没问题 这是一套自我解决悖论的时间代码 Futurama: Bender's Big Score (2007)
I finally reconciled the black hole information paradox with my theory of string-network condensates![CN] 我终于用基于弦网冷凝物的理论 解除了黑洞的信息悖论 The Cooper-Nowitzki Theorem (2008)
- You're right, it's a paradox.[CN] 你说的没错 这确实是一个悖论 Stargate: Continuum (2008)
Time paradox. So uninspired.[CN] 时光悖论,真是无趣 The Constant (2008)
You're literally a grandfather paradox.[CN] 你简直就是个祖父悖论 Stargate: Continuum (2008)
I just finished reading your paper reconciling the black hole information paradox with your theory of string - network condensates, and it just took my breath away.[CN] 我刚拜读了你的那篇论文 有关解除黑洞信息悖论的 你用了基于弦网冷凝物的理论 真是令人惊叹啊 (让我都喘不过气了) The Cooper-Nowitzki Theorem (2008)
That must be what corrects the paradoxes.[CN] 肯定是这个数校正了悖论 Futurama: Bender's Big Score (2007)
Wittgenstein's paradox concerning finite rules.[CN] 维特根斯坦的有限规则的悖论 The Oxford Murders (2008)
- I know. It's a paradox.[CN] 这是一个悖论 Enthiran (2010)
You can't go mucking about in the past without creating paradoxes.[CN] 你到过去捣乱会产生悖论 Futurama: Bender's Big Score (2007)
I know a paradox when I see one. Paradox resolved. Someone get a mop![CN] 很明显这就是个悖论 悖论解决了 哪位去拿个拖把! 你看上去不错 爸爸 Futurama: Bender's Big Score (2007)
Paradox.[CN] 悖论 18-5-4 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top