ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悔恨

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悔恨-, *悔恨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔恨[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, ] remorse; repentance, #20,686 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔恨[かいこん, kaikon] (n,vs,adj-no) regret [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is one thing I look back on with regret.私が悔恨の情をもって回顧することが一つある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tolerate the shame and regrets accompanied by uneasiness.[JA] 恥辱と悔恨に耐え 我承受著恥辱和悔恨的臭味 すさまじい揺れに耐えながら 陪同不安靜地晃盪 Cape No. 7 (2008)
The rue's blossoms are gone The wind carried off its leaves[CN] 悔恨的花朵隨風而去 枝葉散落 Pearls of the Deep (1965)
I still have some packing to do.[CN] - 还有很多悔恨的事情... The Sleeping Tiger (1954)
Remorse? What have you got to be remorseful for?[CN] 悔恨 你要悔恨什么 War and Peace (1956)
Remorse and illness.[CN] 那就是悔恨和疾病 War and Peace (1956)
I planted myself a rue[CN] 我為自己種下悔恨 Pearls of the Deep (1965)
I'm only drowning my sorrows. This is my only pleasure nowadays[CN] 我只是要淹死我的悔恨 这是目前我唯一的快乐 Sensuela (1973)
I can also make him forget you and send him on his way, carefree, without memories or regrets.[CN] 但我也能讓他忘了你 放他走 把什麼牽掛 記憶 悔恨統統拋掉 但還活著! Les Visiteurs du Soir (1942)
Perhaps Mr Square had been right, that the wicked are snared in the work of their own hands.[CN] 充满悔恨 或许斯奎尔是对的 无德的没有好报 Tom Jones (1963)
I only have the greatest regrets for what I have not done.[CN] 我对我没做的事只怀着最大的悔恨 Lisa and the Devil (1973)
And remorse.[CN] 和悔恨 Casanova 70 (1965)
It's called repentance.[JA] それが悔恨というものよ Go to Hell (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悔恨[かいこん, kaikon] Gewissensbisse, -Reue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top