ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖电影

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖电影-, *恐怖电影*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖电影[kǒng bù diàn yǐng, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ˇ, / ] horror movie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WELL, I THOUGHT WES STOPPED DOING HORROR MOVIES.[CN] 威斯不再拍恐怖电影 New Nightmare (1994)
You can watch scary movies.[CN] 你可以看恐怖电影 Sleepless in Seattle (1993)
THE HORROR STUFF?[CN] 恐怖电影 New Nightmare (1994)
That was a good scene. I mean, for a horror movie.[CN] 对于恐怖电影来说, 那是个好场景。 Get Shorty (1995)
THE WORLD OF HORROR FILMS SUFFERED ITS OWN TERROR TODAY,[CN] 恐怖电影界今天发生了悲剧 New Nightmare (1994)
And murders you don't see in any horror movie.[CN] 即使恐怖电影里也见不到的谋杀 Fresh Bait (1995)
No. A horror movie star.[CN] 不 是一个恐怖电影明星 Ed Wood (1994)
Very likely. It's hard to stab a girl without spilling blood.[CN] 别说傻话,恐怖电影 是肯定有血的 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
I love the great horror films, and yours are the best.[CN] 我很喜欢恐怖电影(我非常讨厌),你拍的最好看了 Gods and Monsters (1998)
YOUR PERSPECTIVE ABOUT HORROR MOVIES?[CN] 你对恐怖电影的看法吗 New Nightmare (1994)
How much longer before we get to the horror movies?[CN] 那在你拍恐怖电影之前有多长时间 Gods and Monsters (1998)
I don't like horror movies.[CN] 我不喜欢恐怖电影 The Fisher King (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top