ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖片

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖片-, *恐怖片*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖片[kǒng bù piàn, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ, ] horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]
恐怖片[kǒng bù piàn r, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 恐怖片, horror movie; CL:部[bu4] [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Miss Collier, many time at night I watch the television show... and I watch the horror film, and it make me full of fear, and-and I jump at every noise.[CN] 你們知道 夜裏,我看電視 經常是恐怖片 Sisters (1972)
Because you looked like a witch from a horror movie.[CN] 因為你那打扮看起來 就像是恐怖片裏的女鬼 House (1977)
Then, one cloudy day, Harry Pebbel assigned us a horror called The Doom of the Cat Men.[CN] 之后在一个阴天里,哈利派伯 指派我们制作一部恐怖片 片名叫"猫人的末日" The Bad and the Beautiful (1952)
It's your basic slice-and-dice.[CN] -就是一般的血腥恐怖片 The Blob (1988)
I'll never have to host one of those crap-o horror movies again.[CN] 我就再也不必介绍这些烂恐怖片 Elvira: Mistress of the Dark (1988)
It's more a love story than a horror story.[CN] 这是什么恐怖片,简直是爱情片 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
It wasrt need or a social inferiority complex which drove them to crime, but the desire to carry out exceptional deeds, to stand out, to feel like the star of a thriller, of comic-strips, of gangster films.[CN] 驱使他们犯罪的, 不是需要或社会自卑情结... 而是对特立独行的渴望 是为了凸显自我, 觉得像是恐怖片喜剧片... I vinti (1953)
And here I am knocking myself out to make a living as a horror hostess when I'm actually descended from, like, a major metaphysical celebrity![CN] 我来了 我醍醐灌顶... 难怪我当恐怖片节目主持人讨生活... 事实上 我颇有超自然名气 Elvira: Mistress of the Dark (1988)
Aren't you worried about making your comeback with a spin-off?[CN] 你生病后重新拍的第一部 是B级恐怖片 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
- Horror films?[CN] - 恐怖片呢? Succubus (1968)
He had this screenplay for a horror film he wanted me to direct.[CN] 他有部低成本的恐怖片剧本要我导演 The Dead Pool (1988)
I'd say it's a spin-off of the horror genre.[CN] 简单地说是B级的恐怖片 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top