ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖感

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖感-, *恐怖感*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恐怖感[きょうふかん, kyoufukan] (n) feeling of dread; awful feeling; sense of fear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some people say that English politeness is, at bottom, really fear.英国人の礼儀正しさは、本質的には恐怖感なのだという人がいる。
The gang leader made all the members toe the line, keeping control through fear.暴力団の頭目は団員全部に規則を守らせ、恐怖感によって、団員を掌握した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just falling. I'll never forget the terror.[JA] 落ちてるときの恐怖感は 忘れられるもんじゃなかった Zoolander (2001)
He got his natural and terrifying.[CN] 他得到了 他的真实感和恐怖感 Underground (1995)
You know, I started experiencing anxiety and claustrophobia and this acute fear of death.[JA] 私は不安症と閉所恐怖症を 経験し始めたの そして死に対する恐怖感... Blue Jasmine (2013)
No, I mean horror.[CN] 不 我是说恐怖感 The Centerfold Girls (1974)
His peace support the enduring threat of war.[CN] 維持和平的是 對戰爭的恐怖感 The Sisters (1969)
We're gonna play on Burnett's fears.[JA] バーネットの恐怖感を利用するんだ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Because of the hallucinogens you put in his M. R. E. Drugs you designed to increase his feelings of fear and terror.[CN] 因为你放进他的即开即食食品里的幻觉性药物 这种你设计的用来增强畏惧和恐怖感的药 Survival (1999)
When there is no death, no need to love, not to hate.[JA] 死の恐怖感を緩和する 感情要素だ Attraction (2017)
Well, initially, one might experience a feeling paranoia and a growing sense of dread.[JA] そうだな 初期は恐怖感の増大だ Chimera (2007)
Whoever lives here, certainly has a sense of horror.[CN] 谁住在这 都会有恐怖感 The Centerfold Girls (1974)
Sweetie I think even superheroes are allowed to have wedding-day jitters.[JA] あなた... .... スーパーヒーローでさえ結婚式の日の恐怖感が あるのは仕方がないと思います Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top