ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恐怖心

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恐怖心-, *恐怖心*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恐怖心[きょうふしん, kyoufushin] (n) fear; terror [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I reasoned him out of his fears.私はよく説明して彼の恐怖心を取り除いてやった。
His eyes betrayed his fear.彼の眼は彼の恐怖心を表わしていた。
She laughed to cover her fear.彼女は、恐怖心を隠すために笑った。
She laughed to cover her fear.彼女は恐怖心を隠すため笑った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They play on people's fears.[JA] 人々の恐怖心をあおってる Blood Price (2007)
That seems. - Do you think they are afraid?[JA] やつらに恐怖心があると思うか? Battle Los Angeles (2011)
And yet you were the one who said fear was necessary for command.[JA] 司令官には恐怖心が 必要なんだろ? Star Trek (2009)
Then we'll have to manage their fear.[JA] では その恐怖心に対する処置を It's Only the Beginning (2009)
He's hungry to do terrible things,but his conscience and his fear tell him not to.[JA] 彼は これをしたくて たまらないが 彼の良心と恐怖心が それを止めてる Red Hair and Silver Tape (2008)
My fear grew[JA] 恐怖心が 膨らみました 3 Idiots (2009)
Fear is not good for grades, sir[JA] 恐怖心は 成績に悪影響を及ぼします 3 Idiots (2009)
Look at that. It's like he's got no fear.[JA] 恐怖心などなにもなさそうな感じね Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
He is living off of your fear.[JA] 君の恐怖心を吸ってるよ A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
The first step to discipline is control through fear.[JA] 〝更生施設 入所同意書〟 〝更生施設 入所同意書〟 まずは恐怖心を植えつけ― And My Paralyzing Fear of Death (2007)
They just need their queen to assuage their fears.[JA] ならば彼等の女王が 恐怖心を和らげないと Fruition (2010)
The idea was keep us in fear of each other.[JA] 相手への 恐怖心をあおる趣向か And Then There Were None (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top