ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

总额

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -总额-, *总额*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总额[zǒng é, ㄗㄨㄥˇ ㄜˊ, / ] total (amount or value), #3,114 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That makes 344 euros and 85 cents.[CN] 总额将达到344.85 Moscow, Belgium (2008)
All right, give me the amount.[CN] 好吧,把总额给我 The V.I.P.s (1963)
Okay, I'll start the bidding at the sum total of back taxes: $20,000.[CN] 行了。 好了,现在我以欠税总额两万美金为起点开始竞拍, 有要的吗? The Brady Bunch Movie (1995)
The reason I mention it is it requires such a small capital investment....[CN] 我提及这个的原因是因为 这需要一小部分的资金总额... The Hudsucker Proxy (1994)
-Ew, that is gross. -She's dead.[CN] 这是总额 她死了 Short Cuts (1993)
Do you think that will affect this year's bounties?[CN] 没办法东山再起了 听说你今年的赏金总额 比去年高出很多 是不是真的? Porco Rosso (1992)
The insured value is around 5 million.[CN] 投保总额大约五百万 Running Out of Time 2 (2001)
Then the Chain got in touch with me and offered to buy the "Dubrovnik" - at exactly the sum of the loans with interest.[CN] 后来连锁来找我 提议买下"杜布罗夫尼克" 提议的数字就是贷款的总额加上利息 Drifting Clouds (1996)
- Oh, total?[CN] 总额吗? The Joy Luck Club (1993)
Once the bonds are counted and confirmed McAllister will receive a CRM-114 deposit form and on this form he inputs his account number that only he and the bank know, Then the agent will take this to an authorization officer for further verification.[CN] 然后确认债券总额之后 迈凯斯就会拿到一张存款表 他会在那张表上填帐号 Fun with Dick and Jane (2005)
Our agency, the one with International Drug Account is grossing over 100 million a year.[CN] 我们的代理处, 那个国际药品账目的代理处 每年总额超过1000万 A Face in the Crowd (1957)
We're up 1 8% over last year's third-quarter gross and that, needless to say, is a new record.[CN] 销售总额与去年相比提升了四分之三... The Hudsucker Proxy (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top