ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

急襲

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -急襲-, *急襲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急袭[jí xí, ㄐㄧˊ ㄒㄧˊ, / ] sudden attack [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急襲[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) raid; assault; descent [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They surprised the enemy at dawn.彼らは夜明けに敵を急襲した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Berenson's convoy's been hit.[JA] ベレンソン氏の輸送チームが 急襲されました There's Something Else Going On (2014)
I think in the older days, with our grandparents, they always had to be prepared for enemy.[JA] 祖父母の時代までは 敵の急襲に備えて 常に身構えていた Barbecue (2017)
Maroni had nothing to do with the armory job.[JA] マロニは武器庫の急襲に関係ない Lovecraft (2014)
After that, we started to get access and build our case... until one of our informants on the inside tipped them off and we were forced to raid them unprepared.[JA] 奴らと接触し その押収品を売った それから 我々のスパイの存在がバレて― 救出のため アジトを急襲した Answer (2016)
Six months ago, U.S. Special Forces launched an assault on the compound of Ibrahim Bin-Khalid, killing him and eight members of his terrorist organization.[JA] 6ヶ月前 米陸軍特殊部隊が イブラハム・ビンカリードの 屋敷を急襲して 彼と8人のテロリストを 殺害しました 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
They bust in here, step on our throats, and take the one device that can cause a global power shift.[JA] 突然 現れて我々を急襲 世界を支配する装置が 奪われた xXx: Return of Xander Cage (2017)
Yesterday's raid can't be a regular thing.[JA] 昨日の急襲は いつもと違いました Monkey Kingdom (2015)
I am aware that there have been some concerns about the unavoidable raid on Candor.[JA] 私は若干の懸念があることを 知っています 「高潔」への避けられない 急襲について Insurgent (2015)
- Sudden attack of agoraphobia.[JA] - 広場恐怖症の急襲 MI-5 (2015)
Inoue, the Inquisitor, would raid homes and search for any objects with hidden Christian images.[JA] 井上奉行は家庭を急襲して キリスト教の画像が隠された 物品を捜索した Silence (2016)
Six months ago, U.S. Special forces launched an assault on the compound of Ibrahim bin-Khalid,[JA] 6ヶ月前 米陸軍特殊部隊が イブラハム・ビンカリードの 屋敷を急襲して 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
Those men were scouts for a raiding party.[JA] 奴らは急襲隊の連中だ Bone Tomahawk (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top