ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怖*恐

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怖*恐-, *怖*恐*
Japanese-English: EDICT Dictionary
怖;恐[こわ, kowa] (int) (uk) (See 怖い・2) frightening; terrifying [Add to Longdo]
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P) [Add to Longdo]
怖がる(P);恐がる[こわがる, kowagaru] (v5r,vi) to be afraid of; to fear; to dread; to be nervous (about); to be shy (of); (P) [Add to Longdo]
怖っ;恐っ[こわっ, kowatsu] (int) (uk) (See 怖,怖い・2) scary! [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mummy, who's terrified of mice, had two fears to cope with.ママは、ネズミが怖いので、2つの恐怖と戦わねばならなかったの。
The girl screamed with fear, which we all shared.その娘は恐怖で叫び声をあげたが、我々もみんな恐怖を感じていた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top