ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怀里

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怀里-, *怀里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] embrace; bosom, #8,937 [Add to Longdo]
揣在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] to tuck into one's bosom; also written 搋在懷裡|搋在怀里 [Add to Longdo]
搋在怀里[chuāi zài huái lǐ, ㄔㄨㄞ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] to tuck into one's bosom; also written 揣在懷裡|揣在怀里 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In her excellent white bosom, these..." et cetera.[CN] 愿她皎洁的胸怀里铭记... 等等 等等 Hamlet (1948)
There's my Joe in her arms.[CN] 我的乔在她的怀里 Raw Deal (1948)
I'm lucky in your arms[CN] 幸运的我 在你怀里 Singin' in the Rain (1952)
He'll pour his whole life out to you in a week.[CN] 一个星期内 他就会扑到你的怀里 The Damned Don't Cry (1950)
Take her in your arms, kiss her, ask her to marry you, then marry her.[CN] - 现在。 把她搂在你怀里,吻她, 求她嫁给你,然后娶她。 The Best Years of Our Lives (1946)
But when we were saying goodbye he took me in his arms and kissed me and I knew.[CN] 但当我们道别的时候,他... 他把我搂在怀里吻了我... 所以我知道。 The Best Years of Our Lives (1946)
You've got 300 yen in your breast pocket![CN] 怀里揣着的300块 Taki no shiraito (1933)
This is my cue to take you in my arms and reassure you.[CN] 我知道你在暗示我 将你拥入怀里安慰你 All About Eve (1950)
And I'd fall asleep in your arms.[CN] 我在你的怀里睡着了 The Woman on the Beach (1947)
Let not ever the soul of Nero enter this firm bosom.[CN] 别在我那坚定的胸怀里头激起杀心吧 Hamlet (1948)
In arms of man not her husband?[CN] 在陌生男人的怀里跳舞? The King and I (1956)
I fell straight onto a lieutenant-colonel.[CN] 我掉在了一个中卫的怀里 Smiles of a Summer Night (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top