ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怀疑

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怀疑-, *怀疑*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀疑[huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ, 怀 / ] to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical, #2,486 [Add to Longdo]
怀疑[huái yí pài, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ ㄆㄞˋ, 怀 / ] skeptical [Add to Longdo]
毫不怀疑[háo bù huái yí, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ, 怀 / ] without the slightest doubt [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's always picking up the grand duke's soldiers... which I'm beginning to suspect he leaves intentionally.[CN] 她一直控制大公的 "卫兵" (玩具士兵) 这让我开始怀疑他是 有意丢在这的 The Scarlet Empress (1934)
I doubt it.[CN] 我怀疑. Red Corner (1997)
I doubt if it's McGuire.[CN] 我怀疑是麦格 Design for Living (1933)
A puppet, the exact likeness of Cesare, and which took his place in a cabinet, allowed him to divert any suspicion that might fall on the somnambulist.[CN] 藉由他放在箱子里酷似凯撒的假人 他躲过了一切对梦游者的怀疑 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
You were discreet, so he never suspected his upbringing.[CN] 你很谨慎,他从没怀疑过自己身世 A Mother Should Be Loved (1934)
- Maybe it's Mr. Plunkett. - Oh, I doubt it.[CN] 一也许是普朗克先生 一我很怀疑 Design for Living (1933)
If Your Highness were not so new to our court, I'd suspect you were going to see your lover.[CN] 如果殿下在我们宫廷里不是 新人的话 我会怀疑你是去见你的情人 The Scarlet Empress (1934)
Put the flowers in here.[CN] -我也在怀疑 把花放在这里 The Blue Angel (1930)
Mitzi, I suspect Andre.[CN] 米基.我怀疑安德烈 One Hour with You (1932)
Johnny Ramirez, no doubt.[CN] Johnny Ramirez,不用怀疑 Bordertown (1935)
I'm starting to think you couldn't find your way home.[CN] 我开始怀疑你们连回家的路都找不到 It Happened One Night (1934)
I wonder where in the world Dale ever met him.[CN] 我怀疑,Dale在这个世界的哪个角落 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top