ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怀抱

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怀抱-, *怀抱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc), #10,374 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I brought you back to King Westley.[CN] 我让你重回金·卫思利的怀抱 不是吗 It Happened One Night (1934)
She found somebody else, of course.[CN] 她当然会投向别人的怀抱 Gilda (1946)
Wants a woman in his arms.[CN] 想将一个女人揽入怀抱 Romance on the High Seas (1948)
He yodels, he jumps about to music.[CN] 是约德尔调 他投入音乐的怀抱 Singin' in the Rain (1952)
When I am in your arms[CN] 当我在你的怀抱 Romance on the High Seas (1948)
You've roped him, but he's not yet broken to harness.[CN] 你绑住他,但他还没有完全放开怀抱 Stage Fright (1950)
Mrs. Tura, consider yourself in the arms of the Gestapo.[CN] 杜拉夫人 投入纳粹的怀抱 To Be or Not to Be (1942)
But she looked for love elsewhere, since she could not love me.[CN] 但是她却投向别人的怀抱 The Fall of the Roman Empire (1964)
We enter with nothing but a dream, but when we leave... we'll have a show.[CN] 我们怀抱梦想进去,但当我们离开 我们将会呈现一出戏 The Band Wagon (1953)
Tonight she'll hold me in her arms[CN] 今晚她将拥我在她怀抱 Tonight she'll hold me in her arms Viva Las Vegas (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top